Сызықтық қатынасты анықтау

Сызықтық байланыс дегеніміз не?

Сызықтық қатынас (немесе сызықтық ассоциация) – бұл екі айнымалы арасындағы түзу сызықты байланысты сипаттау үшін қолданылатын статистикалық термин. Сызықтық қатынастар айнымалы мен тұрақтының түзу сызық арқылы қосылатын графикалық форматында немесе тәуелсіз айнымалыны тәуелді айнымалыны анықтайтын тұрақтыға қосылатын көлбеу коэффициентіне көбейтілетін математикалық форматта көрсетілуі мүмкін.

Сызықтық қатынасты көпмүшелікке немесе сызықтық емес (қисық) қатынасқа қарама-қарсы қоюға болады.

Негізгі өнімдер

  • Сызықтық қатынас (немесе сызықтық ассоциация) – бұл екі айнымалы арасындағы түзу сызықты байланысты сипаттау үшін қолданылатын статистикалық термин.
  • Сызықтық қатынастарды графикалық форматта да, y = mx + b түріндегі математикалық теңдеу түрінде де көрсетуге болады.
  • Сызықтық қатынастар күнделікті өмірде кең таралған.

Сызықтық теңдеу:

Математикалық тұрғыдан сызықтық қатынас дегеніміз – теңдеуді қанағаттандыратын қатынас:

Бұл теңдеуде «х» және «у» «m» және «b» параметрлерімен байланысты екі айнымалы болып табылады. Графикалық түрде y = mx + b xy жазықтығында көлбеу «m» және y-b кесіндісі бар сызық түрінде кескінделеді. Y = b «x» х = 0 болғанда жай «y» мәні болады. «M» көлбеуі кез-келген екі жеке нүктеден (x 1, y 1 ) және (x 2, y 2 ) есептеледі:

м=(ж2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек-ж1)(х2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек-х1)m = \ frac {(y_2 – y_1)} {(x_2 – x_1)}м=(x2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керекLüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburg.-х1Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburg.)

Сызықтық байланыс сізге не айтады?

Сызықтық квалификацияға ие болу үшін теңдеуді орындау қажет үш критерийлер жиынтығы бар: сызықтық қатынасты білдіретін теңдеу екі айнымалыдан тұра алмайды, теңдеудегі барлық айнымалылар бірінші дәрежеге дейін болуы керек, және теңдеу түзу сызық түрінде кескінделуі керек.

Әдетте қолданылатын сызықтық қатынас – бұл бір айнымалының басқа айнымалының өзгеруіне байланысты қалай өзгеретінін сызықтық сәнге сипаттайтын корреляция.

Жылы эконометрика, сызықтық регрессия түрлі құбылыстарды түсіндіру үшін желілік қарым-қатынас генерациялау жиі қолданылатын әдіс болып табылады. Әдетте ол болашаққа болжам жасау үшін өткен оқиғаларды экстраполяциялауда қолданылады. Барлық қатынастар сызықтық емес. Кейбір деректер қисық қатынастарды сипаттайды (мысалы, көпмүшелік қатынастар), ал басқа деректерді параметрлерге келтіру мүмкін емес.

Сызықтық функциялар

Математикалық жағынан сызықтық қатынасқа ұқсас сызықтық функция ұғымы. Бір айнымалыда сызықтық функцияны келесідей жазуға болады:

Бұл сызықтық қатынастың берілген формуласымен бірдей, тек y орнына f (x) таңбасы пайдаланылады . Бұл алмастыру х-тің f (x) -ге сәйкестендірілген мағынасын бөлектеу үшін жасалған, ал у- ны қолдану х пен у-дың А және В-мен байланысты екі шама екенін көрсетеді. 

Сызықтық алгебраны зерттеу кезінде сызықтық функциялардың қасиеттері жан-жақты зерттеліп, қатаң түрде жасалады.Скаляр С және RN- ден екі А және В векторларыберілген, сызықтық функцияның ең жалпы анықтамасы:в