Ауытқуларды талдау (ANOVA)

Ауытқуларды талдау дегеніміз не (ANOVA)?

Дисперсиялық талдау (ANOVA) қаржы саласында бірнеше түрлі тәсілдермен қолданылады, мысалы, бағалы қағаздар бағасының өзгеруіне болжам жасау, алдымен акциялардың ауытқуына қандай факторлар әсер ететінін анықтау арқылы. Бұл талдау әр түрлі жағдайларда қауіпсіздік немесе нарық индексінің мінез-құлқы туралы құнды түсінік бере алады.

Ауытқуларды талдауды түсіну (ANOVA)

Дисперсиялық талдау (ANOVA) статистикалық модельдер алғашында британдық математик Ричард Фишердің 20 ғасырдың басында жазған ғылыми еңбегінде енгізілді. Ол алдымен дисперсия терминін енгізген деп есептеледі.

Қаржының ауытқуын талдау

ANOVA тестілеуі тек айырмашылықтарды зерттемейді, сонымен қатар олардың дисперсия дәрежесін немесе олардың арасындағы айырмашылықты айнымалы тәсілмен қарастырады. Бұл айнымалылардың статистикалық маңыздылығын талдау тәсілі. ANOVA талдауы t-тестілеуге қарағанда дәлірек болып саналады, өйткені ол икемді және аз бақылауды қажет етеді. Сондай-ақ, оны тестілеу жүргізу арқылы бағалауға болатыннан гөрі күрделі анализдерде қолдануға ыңғайлы. Сонымен қатар, ANOVA тестілеуі зерттеушілерге айнымалылар арасындағы қатынастарды ашуға мүмкіндік береді, ал t-тест олай ете алмайды. ANOVA тестілеуінің вариацияларына One-Way ANOVA (екі немесе одан да көп тәуелсіз айнымалылар арасындағы статистикалық маңызды айырмашылықтарды іздеу үшін қолданылады), Екі жақты ANOVA (бір тәуелді айнымалының екі тәуелсіз айнымалыларының өзара әрекеттесуін анықтау үшін) және факторлық ANOVA жатады. екі деңгейлі екі немесе одан да көп факторларды немесе айнымалыларды бағалау.

Дисперсиялық тестілеуді қаржыландыру бірнеше түрлі тәсілдермен қолданылады, мысалы, бағалы қағаздар бағасының өзгеруіне болжам жасау, алдымен акциялардың ауытқуына қандай факторлар әсер ететінін анықтау арқылы. Бұл талдау қауіпсіздіктің немесе нарық индексінің мінез-құлқы туралы әр түрлі жағдайларда құнды түсінік бере алады.

Талдаудың бұл түрі бағалы қағаздардың бағасын, сондай-ақ нарықтық тәртіпті анықтайтын әр түрлі негізгі факторларды жоюға тырысады. Мысалы, бұл пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты бағалы қағаздардың көтерілуі немесе төмендеуі қаншалықты екенін көрсетуі мүмкін. T-тесті және f-тесті дисперсиялық тест нәтижелерін талдау үшін, қандай айнымалылардың статистикалық маңызы бар екенін анықтайды.

Қаржылық емес қосымшалардағы ауытқуларды талдау

Қаржы саласындағы қолданбалардан басқа, ANOVA клиникалық сынақ деректерін қарау кезінде гипотезаларды тексеру үшін де қолданылады, мысалы, әр түрлі емдеу протоколдарының пациенттердің нәтижелеріне әсерін салыстыру; әлеуметтік саладағы зерттеулерде (мысалы, гендерлік және класстық белгілердің белгілі бір айнымалыларға әсерін бағалау үшін), бағдарламалық қамтамасыз етуде (мысалы, мәліметтер қорын басқару жүйелерін бағалауда), өндірісте (өнім мен процестің сапалық көрсеткіштерін бағалауда) және басқа салалардағы өнеркәсіптік дизайнда.